Δήμος Αγίας Βαρβάρας: Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 4μηνης απασχόλησης

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση  εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 4μηνης απασχόλησης.

 

Ο Δήμαρχος Αγίας Βαρβάρας-Αττικής

Έχοντας υπόψη:

 

 1. Τις διατάξεις του άρθρου  24  της  από 14/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου  «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης  της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού  COVID- 19» (ΦΕΚ 64/Α/2020)
 2. Τις διατάξεις των άρθρων 206  και 2012 του  ν.3584 /2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α/2007) όπως  ισχύουν.
 3. Τη διάταξη του άρθρου 9 του Ν.3812/2009 «Αναμόρφωση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ234/Α/2009) όπως  ισχύουν.
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν.4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση της Γραφειοκρατίας Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση – Αποκατάσταση Αδικιών » (ΦΕΚ 47/Α/ 2015) όπως  ισχύουν .
 5. Τη διάταξη του άρθρου 158 § 7 του ν. 3463/2006
 6. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν.4623/19 «Ρυθμίσεις του ΥΠ.ΕΣ, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα θέματα»  (ΦΕΚ 134/Α/2019) το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 72 του ν. 3852/2020 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/2010)  και τροποποιήθηκε  με το άρθρο 10  του ν 4625/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες επείγουσες διατάξεις» (ΦΕΚ 139/Α/2019) και  177 του ν 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» ( ΦΕΚ 167/Α/2019)
 7. Το δεδομένο ότι η Χώρα μας από τις αρχές Μαρτίου 2020 υφίσταται τις συνέπειες της πανδημίας εξαιτίας του Κορωνοϊό COVID-19 και απαιτείται λήψη  μέτρων  για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας, για την επάνοδο στην κανονικότητα  και πρόληψη νέας  διασποράς  του ιού  COVID 19 .
 8. Τις υπηρεσιακές ανάγκες για τη λήψη μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας  λόγω του   ιού  COVID 19
 9. Την υπ αριθμό 71/2-06-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγίας Βαρβάρας.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δέκα (10) ατόμων , προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για την εξής κατά αριθμό ατόμου , ειδικότητα, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα χρονική περίοδο:

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΥΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗΣ 4 Αναφέρονται στο παράρτημα 4 μήνες
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΗΠΩΝ

 

4 Αναφέρονται στο παράρτημα 4 μήνες
ΥΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ 1 Αναφέρονται στο παράρτημα 4 μήνες
ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ 1 Αναφέρονται στο παράρτημα 4 μήνες

 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ:

 1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
 2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
 3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία)

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Αίτηση ενδιαφέροντος συνοδευόμενη με τα εξής:

 1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
 2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία ο υποψήφιος να δηλώνει ότι:
 • πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/2007
 • τους προηγούμενους 12 μήνες δεν έχουν εργαστεί σε φορείς του Δημοσίου τομέα όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 1 του Ν.3812/2009
 • δεν έχουν κώλυμα πρόσληψης με δίμηνη σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ.2 του Ν.2190/19942).
 1. Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο παράρτημα της παρούσας ανακοίνωσης.
 2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
 3. Φωτοτυπία βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού.
 4. Βεβαίωση για αριθμό ΑΦΜ και ΑΜΚΑ.
 5. Βεβαίωση Αριθμού Μητρώου Ασφαλισμένου ΙΚΑ (ΑΜΑ).

 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά  ή αυτοπροσώπως στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας (Αριστομένους 8, 2ος όροφος -Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού & Μισθοδοσίας,  8.00 έως  15.00 τηλ επικοινωνίας 2132019352/3) από 4/6/2020  έως και την 9/6/2020  

Η παρούσα αναρτάται στην στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος .

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΠ. ΜΙΧΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ (ΥΕ) – ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΗΠΟΥ (ΥΕ)-  ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ (ΥΕ) 

 1. Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου), ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης τεχνικής σχολής του Ν.Δ. 580/1970, ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000.
 2. Δεν απαιτούνται τυπικά προσόντα, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.2 του ν.2527/1997.

 ΟΔΗΓΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΦΟΡΤΗΓΩΝ-ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΡΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Γ)

 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 1. Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων: (α) Τεχνικού Αυτοκινήτων Οχημάτων ή (β) Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή Πτυχίο Α΄ ή Β΄κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τμήματος Μηχανικών Αυτοκινήτων ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου ή συναφούς ειδικότητας, δηλαδή:
 • Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου ή
 • Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ΤΕΕ ή
 • Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου ΤΕΣ Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή
 • Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ή
 • Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Τεχνικού Μηχανοτρονικής ΙΕΚ ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.
 1. Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας
 2. Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους απαιτείται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Ειδικές Επισημάνσεις-(Συμπληρωματικές διευκρινήσεις για οδηγούς) .
 3. Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ και η οποία εκδίδεται από τη Διεύθυνση Οργάνωσης και Πληροφορικής του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα οι θέσεις θα καλυφθούν από υποψηφίους οι οποίοι διαθέτουν:

 1. Οποιοδήποτε απολυτήριο τίτλο σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σχολών της αλλοδαπής.
 2. Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας
 3. Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους απαιτείται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Ειδικές Επισημάνσεις -(Συμπληρωματικές διευκρινήσεις για οδηγούς)
 4. Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ και η οποία εκδίδεται από τη Διεύθυνση Οργάνωσης και Πληροφορικής του Υπουργείου Ανάπτυξης , Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα οι θέσεις θα καλυφθούν από υποψηφίους οι οποίοι διαθέτουν:

 1. Απολυτήριο τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλο ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής και εμπειρία επαγγελματία οδηγού αυτοκινήτου τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της άδειας οδήγησης αυτοκινήτου.
 2. Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας
 3. Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους απαιτείται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Ειδικές Επισημάνσεις -(Συμπληρωματικές διευκρινήσεις για οδηγούς).
 4. Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ και η οποία εκδίδεται από τη Διεύθυνση Οργάνωσης και Πληροφορικής του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα οι θέσεις θα καλυφθούν από υποψηφίους οι οποίοι διαθέτουν:

 1. Απολυτήριο τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Π.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλο ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής και εμπειρία επαγγελματία οδηγού αυτοκινήτου τουλάχιστον έξι (6) μηνών, μετά την απόκτηση της άδειας οδήγησης αυτοκινήτου.
 2. Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας
 3. Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους απαιτείται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Ειδικές Επισημάνσεις -(Συμπληρωματικές διευκρινήσεις για οδηγούς).

Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ και η οποία εκδίδεται από τη Διεύθυνση Οργάνωσης και Πληροφορικής του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΕΤΡΑΜΗΝΑ

Εγγραφείτε στο Newsletter του Green Attica

Αποκτήστε σε πραγματικό χρόνο ενημερώσεις απευθείας στη συσκευή σας, εγγραφείτε τώρα.

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Θα υποθέσουμε ότι είστε εντάξει με αυτό, αλλά μπορείτε να επιλέξετε, αν θέλετε. Αποδέχομαι Διαβάστε Περισσότερα

Πολιτική Ιδιωτικότητας & Cookies