Ηλεκτροκίνηση: Ώρα Μηδέν για τους Δήμους της χώρας

Η μετάβαση σε μια οικονομία που βασίζεται στην κατανάλωση λιγότερων ορυκτών πόρων συνε-χίζεται. Η προσπάθεια να αυξηθεί ο αντίκτυπος της ηλεκτροκίνησης ποικίλλει μεταξύ των χωρών τόσο όσον αφορά στην ένταση, όσο και στους τύπους των κινήτρων που δίδονται στους χρήστες. Στην Ελλάδα, ήδη, φαίνεται ότι έχουν μπει οι πρώτες γερές βάσεις για την εφαρμογή της Πράσινης Συμφωνίας (Green Deal), καθοριστικοί «παίκτες» στην οποία μπορούν να αναδει-χτούν και οι ΟΤΑ –μέσω του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης», αλλά και των «Σχεδίων Φόρ-τισης Ηλεκτρικών Οχημάτων» (ΣΦΗΟ) μετά από Πρόσκληση του «Πράσινου Ταμείου». Εν αναμονή μάλιστα της νέας προγραμματικής περιόδου 2021 – 2027 η «πράσινη πολιτική» φαίνεται ότι ήρθε για να μείνει.

13 εκ. ηλεκτροκίνητα οχήματα

Στο γενικότερο πλαίσιο της Πράσινης Συμφωνίας, η Ευρώπη πρέπει να μειώσει περαιτέρω τις εκπομπές των μεταφορών με ταχύτερους ρυθμούς. Η Πράσινη Συμφωνία επιδιώκει να μειώσει αυτές τις εκπομπές κατά 50% έως το 2030 και 90 % έως το 2050. Βρίσκεται δε στο επίκεντρο της προσπάθειας επανεκκίνησης της ευρωπαϊκής οικονομίας μετά την πανδημία του κορωνοϊού. Οι βασικοί άξονες της Πράσινης Συμφωνίας – συμπεριλαμβανομένης της διείσδυσης της ηλεκτροκίνησης – θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης της ΕΕ.

Παράλληλα, έως το 2025, θα χρειαστούν περίπου 1 εκατομμύριο δημόσιοι σταθμοί επανα-φόρτισης και ανεφοδιασμού για τα 13 εκατομμύρια οχήματα μηδενικών και χαμηλών εκπομπών που αναμένεται ότι θα κυκλοφορούν στους ευρωπαϊκούς δρόμους. Για την επίτευξη των παρα-πάνω στόχων τα κράτη μέλη της ΕΕ θα επικαιροποιήσουν τα εθνικά τους σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα, ώστε να αντικατοπτρίζεται αυτό το νέο ευρωπαϊκό επίπεδο φιλοδοξίας για το κλίμα. Από την άλλη σε λίγους μήνες ξεκινάει η νέα προγραμματική περίοδος 2021 – 2027, στην οποία ο ένας θεματικός της στόχος αναφέρεται στην «Πράσινη Ευρώπη» με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

Η ελληνική «Πράσινη Συμφωνία» και ο ρόλος των ΟΤΑ

Η ελληνική πολιτεία ανταποκρινόμενη στις παραπάνω συνθήκες, στις 5 Ιουνίου 2020 θέσπισε την «Πράσινη Συμφωνία για την προώθηση της Ηλεκτροκίνησης», η οποία και συνυπογράφηκε από δεκαοχτώ (18) εμπλεκόμενους φορείς. Σε λιγότερο από έξι (6) μήνες διαπιστώνουμε πως η παραπάνω Συμφωνία έχει αρχίσει να παίρνει σάρκα και οστά μέσα από μια σειρά πρωτοβουλιών. Ενδεικτικά αναφέρεται ο Νόμος 4710/2020 «Προώθηση της Ηλεκτροκίνησης και άλλες διατά-ξεις», οι Τεχνικές Οδηγίες για τα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων – ΣΦΗΟ, η πρόσκληση ΑΤ12 «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους» του Προγράμματος Αντώνης Τρίτσης και τώρα η Πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου για τα «Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων».

Ο ρόλος των ΟΤΑ στην υλοποίηση της παραπάνω Συμφωνίας διαπιστώνει κανείς πως είναι ιδιαίτερα ουσιαστικός. Οι Δήμοι έχουν την υποχρέωση να ανταποκριθούν στις παραπάνω προσκλήσεις με ιδιαίτερη σοβαρότητα και σωστό σχεδιασμό. Οι περισσότεροι Δήμοι της χώρας θα πρέπει μέχρι 31.03.2021 να έχουν ολοκληρώσει τα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων. Η δυσκολία δεν έγκειται στο που θα χωροθετηθεί ένας Σταθμός Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων, αλλά στον τρόπο με τον οποίο θα αναπτυχθεί ένα ολοκληρωμένο δίκτυο υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

Οι περισσότεροι δήμοι έχουν ήδη εκπονήσει ή εκπονούν Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινη-τικότητας (ΣΒΑΚ) και τώρα καλούνται να υλοποιήσουν ένα μέρος των στόχων που έχουν τεθεί σε αυτά τα Σχέδια (ΣΒΑΚ). Οι Δήμοι θα πρέπει να αξιολογήσουν με σοβαρότητα τον υπερκείμενο σχεδιασμό και να λάβουν υπόψη τις προτεραιότητες περί μείωσης των εκπομπών του διοξει-δίου του άνθρακα, το νέο πλαίσιο για τη διαχείριση της ενέργειας και το σχεδιασμό για το κλίμα, τα στρατηγικά κείμενα που έχουν ήδη εκπονήσει, εκπονούν ή θα εκπονήσουν (ΣΒΑΚ, ΣΔΑΕΚ, ΣΔΚΟ, ΒΑΑ, ΟΧΕ, κλπ.), τις υφιστάμενες τοπικές μελέτες τους, τον επιχειρησιακό τους προγραμ-ματισμό, τους θεματικούς στόχους της νέας προγραμματικής περιόδου και τις ευκαιρίες που θα τους δοθούν για να υλοποιήσουν όσα έχουν προγραμματιστεί στα παραπάνω σχέδια τα επόμενα χρόνια. Επιπλέον, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη, τα πολεοδομικά χαρακτηριστικά της περιοχής, τα κυκλοφοριακά της χαρακτηριστικά, οι υφιστάμενες υποδομές, καθώς και οι τεχνικές απαιτήσεις συνδεσμολογίας των νέων σταθμών με το δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ.

ΣΦΗΟ εντός 3 ετών

Οι ανάγκες του κάθε Δήμου είναι διαφορετικές, όπως και οι απαιτήσεις των κατοίκων και επισκεπτών τους, επομένως η επιλογή του τύπου φορτιστών και τα σημεία χωροθέτησης απαιτείται να γίνει με την προσοχή, που αρμόζει σε ένα τέτοιο εγχείρημα. Τα σημεία επανα-φόρτισης Η/Ο, που θα προτείνονται θα πρέπει να εξυπηρετούν στο σύνολό τους (συμπε-ριλαμβανομένων και των ήδη υφιστάμενων/αναπτυσσόμενων σημείων) τις ανάγκες φόρτισης όλων των κατηγοριών ηλεκτρικών οχημάτων για τα επόμενα πέντε (5) έτη. Στο ΣΦΗΟ θα συμπε-ριλαμβάνεται πρόταση για πρόγραμμα τμηματικής υλοποίησης των οριζόμενων στο ΣΦΗΟ σημείων επαναφόρτισης Η/Ο με στόχο την πλήρη υλοποίησή του εντός τριών (3) ετών. Τέλος, θα πρέπει το ΣΦΗΟ να καταλήγει σε ένα βιώσιμο σύστημα, ενώ θα πρέπει να καθορίζει και μία σαφής πολιτική κινήτρων σε τοπικό επίπεδο.

Φυσικά, οι Δήμοι δε θα είναι μόνοι τους σε αυτή την προσπάθεια. Οι θεσμικοί φορείς κάθε πόλης, αλλά και η κοινωνία των πολιτών, έχουν την υποχρέωση με τη σειρά τους να συνδράμουν με στοιχεία, εμπειρίες, τεχνογνωσία και ιδέες σε αυτό το σχεδιασμό μέσα από τη συμμετοχή τους στις διαδικασίες, οι οποίες θα λάβουν χώρα κατά τη διάρκεια εκπόνησης του ΣΦΗΟ. Παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν για διοργάνωση διαβουλεύσεων με φυσική παρουσία, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, ήδη υπάρχουν εργαλεία που εφαρμόζονται σε αντίστοιχες περιπτώσεις με επιτυχία. Η ευθύνη επομένως για το σωστό σχεδιασμό βαρύνει και αυτούς εξίσου.

Κλείνοντας, οι Δήμοι της χώρας θα πρέπει να αξιοποιήσουν τους πόρους που τους δίνονται προς τη σωστή κατεύθυνση για την καλύτερη προετοιμασία τους. Ειδικότερα, η πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου συμβάλει με τη χρηματοδότηση προς τους Δήμους στην εκπόνηση του Σχεδίου για τη Χωροθέτηση των Σταθμών Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων. Οι Δήμοι που θα έχουν εκπονήσει ένα ολοκληρωμένο ΣΦΗΟ (στη λογική που ισχύει και για τα υπόλοιπα ολοκληρωμένα στρατηγικά κείμενα) θα έχουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα να χρημα-τοδοτηθούν από πόρους των διαρθρωτικών ταμείων, αλλά και άλλων πηγών χρηματοδότησης, προκειμένου να υλοποιήσουν το σημερινό σχεδιασμό τους. Θεωρείται βέβαιο πως στο άμεσο μέλλον θα υπάρχουν οι ευκαιρίες για προμήθεια σταθμών φόρτισης, εφόσον ο σχεδιασμός του Δήμου καταλήξει σε αυτό το μοντέλο υλοποίησης.

Η LEVER Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε. (μέλος του Ομίλου ΣΑΜΑΡΑΣ και Συνεργάτες Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε.) διαθέτοντας σημαντική εμπειρία σε θέματα χωροταξικού σχεδιασμού, σχε-διασμού μεταφορών και εκπόνησης Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ), αλλά και σε ζητήματα ηλεκτροκίνησης είναι σε θέση να υποστηρίξει κάθε Δήμο στη διαδικασία κατάρ-τισης του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ).

Εγγραφείτε στο Newsletter του Green Attica

Αποκτήστε σε πραγματικό χρόνο ενημερώσεις απευθείας στη συσκευή σας, εγγραφείτε τώρα.

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Θα υποθέσουμε ότι είστε εντάξει με αυτό, αλλά μπορείτε να επιλέξετε, αν θέλετε. Αποδέχομαι Διαβάστε Περισσότερα

Πολιτική Ιδιωτικότητας & Cookies